Top 10 Devops Tools to learn in 2024

As we delve into 2024, the landscape of DevOps continues to evolve, bringing forth new challenges and opportunities. DevOps practices have become...

Hoàn Thành phái

Môn phái có tên là “Hoàn thành”, DONE, này chưa có giáo chủ, chưa có tổ chức, nhưng có tuyên ngôn rồi....

14 Best Practices for Designing RESTful APIs | .NET Core Web API

In today’s interconnected environment, RESTful APIs serve as the backbone of most modern applications. Virtually all major cloud-based services, such as Amazon,...

The mind behind Linux | Linus Torvalds | TED

https://www.youtube.com/watch?v=o8NPllzkFhE&ab_channel=TED

Quản Lý THỜI GIAN BÍ QUYẾT Để Đạt HIỆU SUẤT Đỉnh Cao của Jim...

1. Loại bỏ những thứ làm bạn phân tâm 2. Bắt dầu từ những thứ đơn giản nhất....

When to use GraphQL, gRPC, and REST?

Building APIs is one of the most important tasks for developers in modern engineering. These APIs allow different systems to communicate and...

Stack Overflow Architecture

In a recent interview with Scott Hanselman, Roberta Arcoverde, Head of Engineering at Stack Overflow, revealed the story of the architecture of Stack Overflow. They...

7 Most Common Mistakes in C# Programming

Playing a grand piano is like composing with programming in C#, when using the .NET framework. It’s a grand combination of art...

High-Level System Architecture of Booking.com

Hello everyone! In this article, we will take an in-depth look at the possible high-level architecture of Booking.com, one of the world’s...

.NET 8 Microservices: DDD, CQRS, Vertical/Clean Architecture

This is step-by-step development of reference microservices architecture that include microservices on .NET platforms which used ASP.NET Web API, Docker, RabbitMQ, MassTransit, Grpc, Yarp API Gateway, PostgreSQL, Redis, SQLite, SqlServer, Marten, Entity Framework Core, CQRS, MediatR, DDD, Vertical and Clean Architecture implementation with...

13 Kubernetes Tools You Should Know in 2024

As Kubernetes continues to solidify its position as the leading container orchestration platform, the ecosystem around it is...

Introducing ASP.NET Core metrics and Grafana dashboards in .NET 8

Metrics report diagnostics about your app. .NET 8 adds over a dozen useful metrics to ASP.NET Core: HTTP request...

Một vài Tips đơn giản Refactor Code in C#(Phần 2)

Như ở phần 1 (Một vài Tips đơn giản Refactor Code in C# (Phần 1)) tôi đã giới thiệu về các vấn...

Một vài Tips đơn giản Refactor Code in C# (Phần 1)

Khi còn là 1 sinh viên và ra trường thậm chí được vài năm. Vấn đề không những mình mà có thể...

10 Awesome C# Refactoring Tips

Though many easy-to-use resources are available to help with refactoring, you may not know about them. Check out these 10 tips to...

Gemini 1.5 Pro: Giới thiệu và cách đăng ký dùng thử API miễn phí

Google giới thiệu Gemini 1.5: Mô hình AI thế hệ mới với hiểu biết ngữ cảnh vượt trội. Gemini...

System Design Interview Question: Design Spotify

This is a system design interview question, which is to design Spotify. In a real interview, usually, you would focus on one...

30 năm ra đời Linux: phỏng vấn Linus Torvalds về Mã nguồn mở và...

Linux sẽ kỷ niệm 30 năm thành lập vào năm nay. Trong phần hai của cuộc phỏng vấn, chúng tôi kết thúc...

30 năm ra đời Linux: phỏng vấn Linus Torvalds về Linux và Git –...

Ba mươi năm trước, Linus Torvalds là một sinh viên 21 tuổi tại Đại học Helsinki khi lần đầu tiên phát hành...

Ken Thompson – Nhà Phát Triển Hệ Điều Hành UNIX Và Ngôn Ngữ C

Ken Thompson đã bị mê hoặc bởi logic từ thời thơ ấu. Như ông đã lưu ý sau đó, ngay cả ở...