TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Stephen Walther

Một người rất nổi tiếng trong giới IT, có hơn 20 năm trong phát triển phần mềm và ứng dụng web. Ông là tác giả, đồng tác giả của hơn 10 đầu sách bán chạy về ASP.NET. Thông tin liên hệ: Linkedin: stephenwalther Github: StephenWalther [More]