TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Make Your Cornell Notes Template with Word

It amazes me how much school has changed since I graduated. One change is the Cornell Notes method. Despite being one of the most popular systems around, I’m told there isn’t an online paper supplier. Rather than pulling out a ruler or calling college bookstores, I thought this would be an opportunity to show you how to create a Word template for Cornell notes (Check Resources sections for Cornell Notes template for Microsoft Word.) If you’re not familiar with Cornell Notes and [More]

Rảnh Rỗi không biết code gì, sao không làm Pet Project?

Hôm trước, sau khi post bài viết “Lập trình viên lúc rãnh rỗi thì làm gì?”, mình nhận được một câu hỏi từ nhiều bạn: “Anh ơi, lúc rảnh em thích code cơ! Nhưng mà em không biết phải code gì?”. Mình viết bài này để trả lời tường tận hơn câu hỏi của các bạn. Lời khuyên của mình là: Nếu không biết code gì [More]