TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Pros and Cons of Cross-Platform Mobile App Development

Key takeaways Current implementation of cross-platform tools Overview of popular cross-platform systems How and where to benefit from cross-platform development Common pitfalls and shortcomings of cross-platform apps Comparison of different cross-platform approaches The world has gone mobile. It has become a “must have” element for any organization, regardless of its size. Undoubtedly, some organizations can concentrate on only one mobile OS (operating system) and avoid all the [More]

BroadcastReceiver

Tạp chí Lập trình – Khi trả lời câu hỏi “Lập trình mobile khác gì với lập trình trên nền tảng PC?”, thì có đến khoảng 90% các bạn lập trình viên sẽ nghĩ ngay đến 2 vấn đề “Memory’ – Bộ nhớ và “Performance’ – Tốc độ xử lí. Điều này rất dễ giải thích vì các bạn đều biết mobile là một thiết bị với giới hạn về t [More]