TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Using AngularJs, ASP.NET MVC, Web API and EntityFramework to build NLayered Single Page Web Applications

Building an NLayered, localized, well-structured Single-Page Web Application using AngularJs, ASP.NET MVC, Web API, EntityFramework and ASP.NET Boilerplate. Download sample application A screenshot of the sample application. Contents Introduction Create the application from boilerplate template Create entities Create DbContext Create Database Migrations Define repositories Implement repositories Build application services Build Web API services Develop the SPA Localization Unit testing Summ [More]

ASP.NET 5 và AngularJS Phần 2, Sử dụng MVC 6 Web API

Đây là phần thứ 2 trong phần blog của loạt bài xây dựng ASP.NET 5 (ASP.NET vNext) ứng với AngularJS. Trong loạt bài đăng trên blog, tôi sẽ cho các bạn thấy làm thế nào để có thể tạo ra một ứng dụng Movie đơn giản sử dụng ASP.NET 5, MVC 6, và AngularJS. Bạn có thể tải về mã đã thảo luận trong bài viết blog này từ GitHub:github.com/StephenWalther/MovieAngularJSApp Trong bài viế [More]

AngularJs và Asp.net Mvc

Đối với những lập trình web, có lẽ chúng ta đã được nghe khá nhiều về angularjs, mộtjavascript framework nổi tiếng do Google phát triển. Đây là thư viện đã được sử dụngrộng rãi trong các ứng dụng nền web. Điểm mạnh của nó là có thể phát triển theo môhình MVC bên phía frontend giúp cấu trúc ứng dụng tốt hơn, dễ bảo trì hơn, có thể unittest, [More]

ASP.NET MVC Solution Architecture – Best Practices

Bài viết hơi cũ, nhưng kiến trúc dạng này thuộc vào dạng ngon, đáng để tham khảo. SourceCode: mvcarchitecture Entity Framework Code First development Generic Repository Pattern Dependency Injection using Autofac framework Automapper Choosing the right architecture for Web Applications is a must, especially for large scale ones. Using the default Visual Studio ASP.NET MVC Web Application project templates, adding controllers with Scaffolding options, jus [More]