TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Huyền thoại ngựa Xích Thố

Với người am hiểu, ngựa Xích Thố là vua của các loài ngựa nhưng cũng không ít người tin loài ngựa này chỉ có trong truyền thuyết. Thực tế, loài ngựa Xích Thố này không quá hiếm và hiển hiện trong khá nhiều lĩnh vực của đời sống. Ngựa xích thố. Trong 12 con Giáp, ngựa là loài vật thông minh, trung thành và hùng dũng trong tr [More]