TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

'Ma trận Eisenhower' - Để sống cuộc đời hiệu quả như một tổng thống Mỹ

Dwight Eisenhower đã sống một cuộc đời hiệu quả nhất mà ít ai có thể tưởng tượng được...   Eisenhower là Tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ, ông phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1953 đến năm 1961. Trong thời gian đương nhiệm tại Nhà Trắng, ông đã đưa ra chương trình trực tiếp dẫn đến sự phát triển của hệ thống Xa lộ liên tiểu bang Hoa Kỳ, sự ra đời của Internet (DARPA ), chương trình thăm dò [More]