TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Đăng ký sự kiện click tới nhiều polygon trong google maps

Hôm nay gặp trường hợp phải đăng ký sự kiện click tới nhiều polygon trong google maps (mảng Polygon) Mình dùng như này, tuy nhiên nó chỉ ăn 1 polygon đầu tiên, còn các polygon còn lại thì lại không ăn. Code: // Vẽ đường bao chiều về         if ($this.polygonBack == null) {             $this.polygonBack = [];   & [More]