TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

CRUD USING .NET CORE 1.0, ANGULARJS2, WEBAPI

In our previous article we have seen how to startup with .Net Core. In this article we will take a look on database operation according to previous sample application based previous concept. Download CoreMVCAngular2.zip - 5.6 MB Download dbscript.zip - 1.6 KB If you are new to .Net Core, Please read previous post about .Net Core Startup In this article we are going to explore, Create Database Use Entity Framework Core (Db First Approach), Overview EF Core Install Entity Framework Create Mo [More]

ASP.NET Core, Angular2 Shopping Cart Using Web API And EF 1.0.1

In this article let’s see how to create a shopping cart using ASP.NET Core, Angular 2, Entity Framework 1.0.1 and Web API with Template pack . Download ASPCoreAngular2Shopping.zip - 2.4 MB Introduction In this article let’s see how to create a shopping cart using ASP.NET Core, Angular 2, Entity Framework 1.0.1 and Web API with Template pack . NoteKindly read our previous article which  explains in depth about Getting Started with ASP.NET Core Template Pack ASP.NET Core Ang [More]

ASP.NET MVC 5 với AngularJS - Phần 1

Giới thiệuAngularJS theo cách tôi đã học, tôi đã có ý định chia sẻ với độc giả, những người đang đi tìm kiếm cho việc học AngularJS theo cách được rút gọn. Bài viết này là dành cho họ.Dưới đây là luồng bài viết chúng ta sẽ đi lần lượt từng bước một. Trước tiên chúng ta sẽ lựa chọn với câu hỏi cái gì và tại sao. Vậy AngularJS là [More]

Real-time applications using ASP.NET Core, SignalR & Angular

aspnet-core-signalr-angular Blog post: Real-time applications using ASP.NET Core, SignalR & Angular Features explained Fire up an empty ASP.NET Core web application using yeoman Configure and install MVC and SignalR Server dependencies Install SignalR Client-Typescript dependencies Create SignalR hubs Integrate MVC Controllers (API) with SignalR Create the Angular-SignalR service to communicate with SignalR hubs Add Reccurent Tasks on a ASP.NET Core application Installation Instructions [More]

Cross-platform Single Page Applications with ASP.NET Core 1.0, Angular 2 & TypeScript

ASP.NET Core, Angular 2 & TypeScript Blog post:Cross-platform Single Page Applications using ASP.NET Core, Angular 2 and Typescript SourceCode: aspnet5-angular2-typescript Frameworks - Tools - Libraries ASP.NET Core Entity Framework Core Automapper Angular 2 Typescript Bootstrap 3 Gulp Bower Installation instructions - Part 1 (Applied for Windows/Linux/MAC) Install ASP.NET Core according to your development environment from here. Install NPM by installing Node.js. Install Bower, G [More]

Creating Angular2 Application with ASP.NET Core Template Pack in VS 2015

Creating Angular2 Application with ASP.NET Core Template Pack in VS 2015 GitHub repository Introduction Let's create a Web Application with ASP.NET Core Template Pack in VS 2015, this template includes all configurations to work with Angular2 and ASP.NET Core Background Related to Web applications development, we need to integrate RESTful APIs with UI, now there is a final release for Angular2, so we'll work developing a web application that integrates ASP.NET Core with Angular2, so this tem [More]