TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

ASP.NET 5 và AngularJS Phần 2, Sử dụng MVC 6 Web API

Đây là phần thứ 2 trong phần blog của loạt bài xây dựng ASP.NET 5 (ASP.NET vNext) ứng với AngularJS. Trong loạt bài đăng trên blog, tôi sẽ cho các bạn thấy làm thế nào để có thể tạo ra một ứng dụng Movie đơn giản sử dụng ASP.NET 5, MVC 6, và AngularJS. Bạn có thể tải về mã đã thảo luận trong bài viết blog này từ GitHub:github.com/StephenWalther/MovieAngularJSApp Trong bài viế [More]

ASP.NET MVC Solution Architecture – Best Practices

Bài viết hơi cũ, nhưng kiến trúc dạng này thuộc vào dạng ngon, đáng để tham khảo. SourceCode: mvcarchitecture Entity Framework Code First development Generic Repository Pattern Dependency Injection using Autofac framework Automapper Choosing the right architecture for Web Applications is a must, especially for large scale ones. Using the default Visual Studio ASP.NET MVC Web Application project templates, adding controllers with Scaffolding options, jus [More]

HTTP Get, Put, Post And Delete Verbs In ASP.NET WEB API

Introduction In this article, I will explain about Http Get, Put, Post and Delete verbs in ASP.Net Web API in detail. These are very significant verbs in ASP.NET Web API. This article explains how to perform these 4 verbs in ASP.NET Web API. Steps for performing HTTP verbs using ASP.NET web API The steps given below explain about how HTTP verbs perform with ASP.NET Web API. Step 1 Open new project in Visual Studio, select the Web under visual C# and select ASP.NET Web Application. Finally, give [More]